Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Auto-Immo.be

Artikel 1:

Auto-immo.be werkt onder de op deze pagina vermelde algemene voorwaarden. Onder geen beding zal hierop een uitzondering worden gemaakt. De klant wordt veronderstelt de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden bij ondertekening van ieder document van Auto-immo.be.

Artikel 2:

Auto-Immo.be komt tussen als makelaar bij de verkoop van voertuigen van particulier naar particulier. Bij ondertekenen van een Contract Auto/Eigenaar geeft de eigenaar de volledige vrijheid aan Auto-Immo.be om de door de eigenaar voorgestelde wagen, waarvan alle gegevens vermeld op het contract, te verkopen aan derde zonder beperking. Auto-immo.be doet hiervoor alles wat in zijn macht ligt door middel van advertenties op alle mogelijke kanalen en eigen klantenbestand. Auto-Immo.be zal al alle middelen gebruiken om binnen de contractueel vastgestelde termijn,  een koper te vinden voor het voertuig, maar kan en zal nooit een verkoopgarantie geven. Indien Auto-immo.be binnen de contractueel gestelde termijn het voertuig niet kan verkopen dan stopt de overeenkomst onmiddellijk, zonder schriftelijke opzeg, mits betaling van éénmalige advertentiekost van 50€. In geen enkel geval kan de eigenaar aanspraak maken op een vergoeding. Blijkt dat tijdens de duur van de verkoopovereenkomst meer dan 3 aanvaardbare aanbiedingen, dwz. aanbiedingen die max 1000.- euro lager liggen dan de vraagprijs, door de eigenaar geweigerd worden, kan Auto-Immo.be 50% van de commissie aanrekenen ter compensatie van de geleverde inspanningen. Deze aanbiedingen moeten per mail of schriftelijk aan de eigenaar voorgelegd worden. De eigenaar geeft bij ondertekening van het contract Auto/Eigenaar toestemming aan Auto-Immo.be om alle handelingen uit te voeren ten einde de verkoop van de wagen tot een goed einde te brengen. Hieronder valt ook de ondertekening van verkoopovereenkomst voor de wagen!

Artikel 3:

Auto-immo.be brengt aan de eigenaar potentiële kopers aan. Meestal zijn dit particulieren. Niettemin kan Auto-immo.be ook zelfstandige personen, bedrijven aanbrengen. De eigenaar is hier volledig vrij indien hij zijn voertuig wenst te verkopen. Doch specialiseert Auto-immo.be zich op de particuliere markt.

Artikel 4:

Auto-immo.be biedt, onder voorbehoud van goedkeuring en onder de  algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, 1 jaar waarborg op alle voertuigen. De Algemene Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij zijn te allen tijde van toepassing. Hier kan nooit op afgeweken worden. De aangeboden wagen zal door een door Auto-Immo.be aangestelde garage op verschillende punten nagezien worden. Vastgestelde defecten zullen door de verkoper/eigenaar hersteld worden vooraleer de verkoop gestart wordt.

Artikel 5:

Auto-immo.be werkt op commissie dewelke werd overeengekomen en vastgelegd op het Contract Auto/Eigenaar. Bij verkoop van het voertuig zal aan de koper een voorschot gevraagd worden waarvan de overeengekomen commissie zal worden afgenomen. Het saldo zal aan de eigenaar worden overgemaakt. Het voorschot zal altijd minimum de commissie zijn, doch zal het voorschot nooit minder zijn dan 1500euro. Auto-immo.be regelt alle betalingen zelf, zo zal de koper altijd het volledige bedrag van de koopsom, eventueel verminderd met reeds betaalde voorschotten, overmaken op onze rekening AXA bank BE32 7512 1005 9402 . De commissie zal altijd berekend worden op de netto verkoopprijs

Artikel 6:

Auto-immo.be kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verborgen verbreken aan verkochte voertuigen. Auto-immo.be gaat bij de eigenaar kijken en doet het nodige om de auto te verkopen, alle zichtbare gebreken worden vermeld bij verkoop. Auto-immo.be staat voor transparantie en openheid. Indien de eigenaar geen melding maakt van eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, dan kan noch Auto-immo.be noch de Eigenaar aansprakelijk gesteld worden. De koper heeft ten allen tijde het recht om het voertuig aan een professionele inspectie te onderwerpen, al zal dat altijd ten laste van de koper zijn.

Artikel 7:

Auto-immo.be is een GCV, gewone commanditaire vennootschap, vanaf 1/11/2019 onder BTW plichtig stelsel!

Artikel 8:

Alle facturen van Auto-immo.be zijn contant betaalbaar, zonder korting, door middel van overschrijving op onze rekening AXA bank BE32 7512 1005 9402 . Bij niet betaling voor vervaldag zal intrest gerekend worden volgens de wettelijke bepalingen. Een administratieve kost van 75 euro zal bij niet naleven van de betalingstermijn aangerekend worden zonder voorafgaande schriftelijke verwittiging. Bij geschillen zijn alleen rechtbank van het arrondissement Roeselare bevoegd.

Artikel 9:

Tarieven:

Verkoopprijs voertuig tussen 0€ en 5000€ = vaste commissie van 300€ + 50€ administratie en publiciteitskosten. Dit maakt een totaal van 350€. Deze administratiekost betaalt u ook als de wagen niet verkocht is binnen de gestelde termijn.

Verkoopprijs vanaf 5000€: 5% op het bijkomend bedrag. De gegeven tarieven zijn indicatief en kunnen afwijken hiervan. De overeengekomen tarieven worden vastgelegd op de overeenkomst.

Keuring voor verkoop : Bedrag van de keuring vermeerderd met 10% + werkuren aan 40€/uur.

Voorbeeld: U verkoopt een wagen van 6000 euro zonder keuring, dan betaalt u 300 euro commissie op de eerste schijf van 5000 euro, 5% op de bijkomende schijf van 1000 euro en een administratiekost van 50 euro. Dat maakt een som van 300 + 50 + 50 = 400 euro.

Bijkomend op de verkoopprijs en onder voorbehoud van goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij, zal de garantiepremie aangerekend worden.

Alle tarieven zijn excl. 21% btw!

Artikel 10:

Schade aangericht aan het voertuig door om het even wie, gedurende de Contractuele looptijd, zal hersteld worden door de verkoper. Bij niet herstelling door total loss of onherstelbaar door andere omstandigheden zal de koper altijd de commissie aan Auto-Immo betalen. Deze commissie is vastgelegd op het Contract Auto/Eigenaar.